Z provedených výzkumů vyplývá, že korupce jednotlivých úředníků a dalších pracovníků veřejného sektoru se při poskytování veřejných služeb moc často nevyskytuje. Mezi oblastmi zasaženými korupcí téměř nefiguruje školství,ani zdravotnictví se nejeví jako významně zkorumpovaný sektor, alespoň podle výsledků průzkumů. Tím se Česká republika odlišuje od zemí s vysokou mírou korupce, jako je např. Ukrajina či Rusko.

Skutečným problémem České republiky není „drobná korupce“, ale korupce systémová, organizované zneužívání veřejných zdrojů, s napojením na politické struktury. Lze hovořit o tom, že korupce v České republice přechází do stadia, které literatura označuje jako “state capture“. Tento termín zahrnuje aktivity jednotlivců, skupin a firem jak veřejné, tak i soukromé sféry, které směřují k ovlivňování utváření zákonů, regulací, nařízení, rozhodnutí a ostatních vládních postupů ve svůj prospěch v důsledku ilegálních a netransparentních provizí soukromého charakteru veřejným úředníkům skrze neformální, netransparentní a preferenčním přístupové kanály a vlivové skupiny. Mezi ně patří také nejasná spojenectví mezi politickými a obchodními zájmy státních úředníků, lidí z vysokých škol, nemocnic a dalších institucí.

Propojení organizovaného zločinu a korupce v České republice je z hlediska plnohodnotného state capture zatím v počátcích. Přesto se ukazuje, že systémová korupce nabývá podoby organizovaného zločinu. To pověstné prorůstání organizovaného zločinu do státní správy není přesný stav. Českým trendem je zneužívání veřejných prostředků, které organizují legální podnikatelské subjekty. Jsou spojeny s vedoucími pracovníky veřejného sektoru a jednají často na hraně zákona nebo už za ní.

Jako zásadní se v tomto ohledu jeví spolupráce klíčových institucí policie, státního zastupitelství, Finančního analytického útvaru Ministerstva financí a finančních úřadů při zajišťování výnosů a vyšetřování praní špinavých peněz.

Jaká opatření zavádí stát

Nejviditelnější je v tomto ohledu Ministerstvi financí. Tématem dne je elektronická evidence tržeb. Hra na téma, jaké procento představuje který únik, mají jediný smysl, bagatelizovat problém krácení tržeb. Český statistický úřad vyčíslil objem krácených tržeb ve výši 160 mld. korun. Taková jsou fakta, je zřejmé, že evidence tržeb má smysl.

K omezení karuselových podvodů s DPH má pomoci režim reverse charge, takzvané obrácené zdanění. Přenesení daňové povinnosti je účinným nástrojem v zabránění úniku DPH. Česky a stručně: platí ten, kdo platí. Administrativně se DPH odehrává pouze u odběratele, to znamená jen u jednoho člena z obchodní transakce, na něhož je daňová povinnost přenášena. Samozřejmě pokud jsou oba plátci DPH, protože na neplátce tuto povinnost nelze přenést. Vést k pořádku má i zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení pro plátce DPH. Právnické osoby, které jsou ve větší míře zapojeny do rozsáhlých podvodů při placení DPH, mají podávat toto kontrolní hlášení měsíčně bez ohledu na periodu zdaňovacího období.

Ve poslanecké sněmovně leží zákon o centrální evidenci účtu. Umožní oprávněným institucím získávat informace dříve podléhající bankovnímu tajemství. Jedná se zejména o daňové orgány, Celní správu, orgány činné v trestním řízení, Finanční a analytický útvar, zpravodajské služby. Skutečně jde jen o to určit, kdo je majitelem evidovaného čísla účtu. Tento evidenční seznam povede ČNB a nejsou na něm žádné částky zůstatků.

Prokazování původu majetku je téma živé, které spolehlivě zvedne "ochránce demokracie", hlavně ty, kteří kradli jako modré a jiné straky. Sněmovně už byly předloženy návrhy dvou zákonů o prokazování původu majetku. U toho vládního návrhu se jedná o novelu zákona o dani z příjmů.

Na daňové úniky ze spotřebních daní míří zpřísnění podmínek pro opakované přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně. Bylo zavedeno testování ekonomické spolehlivosti těchto subjektů. Cílem je eliminace podvodů v oblasti spotřební daně i DPH hlavně u pohonných hmot.

Mění se i systém kontrol na finančních úřadech. Byl zaveden systém jedné hlavy, který znamená, že prostřednictvím dožádání se případ podvodného řetězení mnoha firem v různých krajích stáhne jen na jedno místo provádějící kontrolu. Jeden úřad tak má všechny informace i veškerou odpovědnost. Potlačení hranic místní příslušnosti se velmi osvědčuje. Narušilo to poklidné klima vzájemných přátelských vazeb. Snad jednou dojde i úplnému zrušení hranic místní příslušnosti.

Nakonec jsme nechali Útvar pro boj proti daňovým únikům KOBRA. Za první rok své existence zabránil daňovým únikům za 1,9 miliardy korun. Pro další úspěšnou činnost při odhalování podvodů s DPH a spotřebních daní bude klíčové, zda náš parlament kromě již uvedených opatření schválí rovněž znovuzavedení trestnosti za přípravu krácení daně.

Ministerstvo financí míří i na omezení daňové optimalizace nadnárodních společností. Je to především problém u převodních cen u převodů peněz do zahraničí. Od roku 2015 byla zavedena nová příloha daňového přiznání právnických osob, ve které jsou společnosti povinny uvést transakce se zahraničními spojenými osobami v rámci nadnárodních koncernů. Příloha je členěna dle typu transakcí, například dividendy, úroky, licenční poplatky, platby za služby a podobně.

Zdroje
Strategie vlády boje s korupcí 2013 - 2014
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017


Psali jsme
Kobylky sužují Česko
Dopis neznámému úředníkovi, dva roky poté
Jak bílé límečky rozkrádají stát
Nejvyšší státní zastupitelství zachránilo stát před vládou mafie
Jak se krade ze státního lesa


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!