<p class="clanek_text">Když se fenomenolog mého ražení dívá na sebe, na dnešní dobu a na zmatený svět, nemůže nevidět dvě základní hybné síly, které hýbají médii, viz nadpis. A protože normální lidé žijí z 99 procent mimo média, hýbají jimi i jiné síly, naštěstí. Ale proč nám média reprezentují svět, v němž se moc, i ta politická i ta individuální, smrskla na peníze? A proč po Freudově objevení sexuality jako základní hnací síly nevědomí představuje sexuální pud jediné a poslední mystérium? A proč jde v pravicově orientovaných médiích obojí dohromady přímo nechutným způsobem? Viz "aféra Rath", kdy zákulisní boj proti tomuto řádně a demokraticky zvolenému politikovi využívá archetypu <a href="http://www.novinky.cz/clanek/160534-casopis-zobrazil-ratha-jako-hitlera-hejtman-zvazuje-zalobu.html">nenáviděného Hitlera</a> i ambivalentně <a href="http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/pocitace/zpravy/rath-ma-porno-na-webu-se-svym-jmenem-za-nevkusny-utok/359856">obdivovaného sexu</a>. Podívejme se na dvě protikladné síly v akci. Obě mají obecně lidský, to jest biblický základ.</p>
<p class="clanek_text">Média reprezentují zajímavý svět, který normálně neexistuje: mluvím o obskurních médiích typu hlavních zpráv České televize, Mladé Fronty, Lidovek či Reflexu. Z hlediska pravdy jsou mnohé noviny a deníky v poslední době zajímavé pouze tím, o čem se rozhodly nemluvit. My starší jsme to zažili za komunistů, ergo nic nového pod sluncem. Mediální reprezentace reality podávané hlavním propagandistickým proudem věrně sleduje zákruty reálné moci, která se v naší politice posledního desetiletí smrskla na moc peněz. Mnohá veřejná média nezastřeně slouží určité klice lidí, s nimiž mají společné zájmy. Občas jsou i proti nim, protože musí v „krysím běhu“ dokázat, že i ony manipulují svým vlivem, nákladem a penězi část reality (rovná se: populace). Protože to s oblbováním (viz třeba Mladá Fronta) nikdo neumí lépe a efektivněji, jsou tyto kanály pro některé politiky a finančníky nenahraditelné: drží opratě nad párem volů, ergo mají mocenský monopol na manipulaci. Ten obracejí na peníze a tím i na moc, protože nelze jinak. Problém není jen v úpadku novinářů, ti chtějí přežít v zaměstnání jako každý jiný. Jádro pudla tkví v symbolickém vidění reality, kterou jsme přijali za vlastní, podobni stádu krav. Peníze-moc se vydávají za všemocné médium, které kontinuálně mění realitu po vzoru Ministerstva lásky z Orwellova románu <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/1984_(kniha)">1984</a>. Biblický pokušitel na začátku Matoušova evangelia začíná na Ježíše chlebem a končí mocí: stejně tak i peníze ovládají náš vezdejší boj o živobytí tím, že jejich agenti W22; to jest, ti nejméně svobodní na druhé straně symbolické stavby světa W22; slouží své touze neomezeně mít, neomezeně vládnout a manipulovat. A dělají to s námi, kteří jsme se ocitli na druhé straně téže bojové fronty. A to je hloupé, a tudíž nelidské: od poslušných kravích tvorů i od těch, kterým se svět redukoval na ekonomiku kravince. V takovém světě se dlouhodobě nedá žít, viz poslední česká realita politiky a veřejného života. Reprezentuje svět skrze pudově a monetárně založenou moc, která se promítá do našich myslí přes mediální propagandu. V ní zatím dominuje neo-liberální pravice, typicky český politický dinosaurus, a vytváří svět, v němž dlouhodobě nelze žít. Jenže stejně tak nelze žít ve světě, který by extrémní bujení levicového welfare-state redukovalo na pouhou pastvu pro nenažraný dobytek. Obojí snaha "sežrat svět" má společný základ, totiž rozhodující vliv peněz na symbolickou reprezentaci světa, dříve sídlo Božího majestátu a jemu odpovídajícího tajemství člověka (viz <a href="http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Z8.php">Žalm 8</a>). Dnes se stalo mystériem shánění peněz a manipulace politiky. Proto jsou hlavními mediálními hvězdami Česka lidé typu Koženého, Krejčíře, Klause, Topolánka, Paroubka, Ratha, Kalouska, Dalíka a Šloufa. Jsou archetypem financemi vyfutrované moci sloužící bezostyšně pudovým zájmům zmíněných egocentriků.</p><!-- |:1:| -->
<p class="clanek_text">Pokud analyzujeme mediální konotace zaměřené na zmíněné reprezentativní figury českého malosvěta, hned zaujme druhé mystérium, totiž sexu. Nahradilo antické mystérium Érota, protože toho nelze zmanipulovat. Éros je svéhlavá, démonická a věčná síla, s níž se my, smrtelní lidé, nemůžeme přímo měřit. Proto ji nemůžeme manipulovat, jen snášet, třeba i s lidskou velikostí a důstojností. Zato se můžeme a musíme měřit s pudovou silou, tj. sexualitou, protože ta je z nás, pro nás a o nás. Éros tu není pro nás, ale pro sebe, daimonion, které si občas pohrává se smrtelníky. Tajemství Érota, i toho mysticko-náboženského jako v Písni písní a v křesťanské spiritualitě, prosazuje spojení dvou nevýslovných osobností (persona), které z nich udělá novou bytost. Sex také spojuje, jak víme. Ale na rozdíl od tajemství Erotiky jej lze spolehlivě manipulovat. Je to síla a novověk sám sebe založil na tom, že ovládá mechaniku sil, protože rozumí zákonům jejich působení. A sex jako síla také samu sebe chápe, ve společnosti i v individuu. Tvrdím na základě díla <a href="http://www.reflexe.cz/dejiny-sexuality-aneb-pozdni-foucault/">M. Foucaulta</a>, že "sex" vznikl v na začátku XX. století jako sociální objektivace přírodní síly šité na míru individua. Používám pojmenování „individuum“, nikoliv "osoba". V sexu o sobě není nic svobodného, protože vychází z pudu sebezáchovy druhu. Tato síla chce zachovat lidský rod „nedělitelně“ (a-tomos, in-dividuum), a z toho důvodu činí apel na každého z nás, jako jednotlivce. Nedělitelně, slepě a tudíž zcela masově mne i tebe vyzývá, abychom dělali, co prý dělat máme a musíme. Máme se spojit s Druhým, abychom přežili jako rod. Stejně se spojují atomy, mravenci, zebry nebo jiná boží hovada. Nic proti tomu, že ano. Ale nemohu postavit barák vzhůru nohama a ze základu udělat vrchol. To však provedla mediální reprezentace světa, jež nahradila v myslích lidí klasické tajemství pouhým kravincem: postmoderní, mediálně zajímavou tajemností. Tajemství svobodného spojení převyšujícího individuum směrem k završení osoby stálo na mysticky pojatém Tajemství vrcholícího v soužití tří Božských Osob. Čeští veřejní plácalové staví na unylé mechanice individualizace, která apeluje bez rozdílu na každého z nás a na všechny společně. A musí ji dělat tajemnou, čímž není a nikdy nemůže být: masově založené individuum ovládané neosobními silami nezná tajemství, to vnímá jen jedinečná osoba. Proto musí být tajemnost alespoň "sexy", to jest zajímavá, mediálně prodejná, gůglovatelná. Pak manipuluje, a tím vydělává peníze a udržuje pudově založenou moc nad jednotlivci. Hle důvod, proč sex a peníze tvoří nerozlučnou partu v masové politice uspokojující klientské nároky těch či oněch. Sex a peníze vykazují celoplošné, a přitom navýsost individuální působení, jsou hnací silou biologické povahy, poznání jejich působení znamená mít moc nad všemi dohromady a nad každým zvlášť. Ideální věc pro Dalíky a Šloufy. Nic nového pod sluncem, řekl biblický autor v knize Kazatel a marxistický Karel Marx v díle <em>Heilige Familie</em> (1845). Chudý Marx s bohatým Engelsem prorocky správně viděli transformaci klasických hodnot v mechaniku kapitálu reprezentovaného formou ideologie. Ideologicky vyfutrované peníze-moc se již tehdy nepozorovaně zmocnily soukromé, i když ještě nikoliv intimní sféry společnosti. A posléze ji zavedly po smrti onoho přemýšlivého vousáče do dvou nejhorších válek, jaké lidstvo poznalo. Totalitní nebezpečí totiž nehrozí jen od začínajícího <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=518">českého neofašismu</a>, jenž se klube na světlo boží lidskou vinou degenerace partají, ale i od totality pudového, individuálního nároku vznášeného anonymními manipulátory reality, dnes a denně, na každého z nás. Proto jsou dnešní mainstreamová média tak nebezpečná: jsou pudově hloupá a tím ničí naši <em>humanitas</em>.</p>