Firmě Monsanto, která je největším světovým výrobcem geneticky modifikované pšenice, vyprší v prosinci licence na testovací setbu kukuřice v České republice. Evropská environmentální agentura (EEA) považuje geneticky modifikované druhy (GMO) za středně až vysoce rizikové z hlediska pylem zprostředkovaného přenosu genů. Výsev geneticky modifikovaných druhů rostlin je zakázán v Německu, ve Francii, Rakousku, Bulharsku, Řecku, Lucembursku.

1. Pokusné pěstování GMO v Česku

V České republice bylo povolen testovací výsev rozhodnutím Ministerstva Životního prostředí, který si můžete přečíst zde. Ministerstvo životního prostředí uvádí následující, viz citace z dokumentu rozhodnutí.

Analýza vlastností GM kukuřice NK603, s přihlédnutím ke zkušenostem z pěstování tradiční kukuřice v rámci EU ukázala, že riziko potenciálních nežádoucích účinků na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, vyplývající z plánovaných pokusů s NK603, lze považovat za zanedbatelné.
Riziko, že vložená vlastnost v NK603 navodí významnou konkurenční výhodu nebo nevýhodu v přirozeném prostředí, je zanedbatelné. Jako u každé jiné kukuřice, je pravděpodobnost, že se tato kukuřice rozšíří mimo zemědělsky využívané plochy, velmi nízká.


Zpráva dále uvádí, že podle zprávy Ministerstva zemědělství o analýze GM pylu MON810 v medu ze dne 10. ledna 2012 nebyl ve vzorcích medu z různých částí České republiky zjištěn výskyt pylu GM kukuřice. Na základě těchto výsledků nejsou z hlediska včelařství (umístění včelstev) nutná žádná zvláštní opatření.

Společnost Monsanto plánuje uvádění výše uvedených GM kukuřic do životního prostředí prostřednictvím ZS Nechanice, VÚRV Ivanovice na Hané a ČZU. Ty budou zodpovídat za vlastní realizaci pokusů na základě uzavřených smluv: zajistí založení pokusu, předseťovou přípravu, setí a veškeré činnosti spojené s provedením polního pokusu.

2. Nic se prý neděje, ale...

Pasáže o "zanedbatelné nebezpečnosti" jsou jasné. Ale nyní si přečtěte následující instrukce.

...pozemky, kde bude nakládání s geneticky modifikovanou kukuřicí probíhat, budou označeny ve všech rozích viditelnými tabulemi s nápisem: POZOR! GENETICKY MODIFIKOVANÝ ORGANISMUS! NEVSTUPOVAT! NEZKRMOVAT! CHEMICKY OŠETŘENO!

Člověk by řekl, že je ve fabrice na výrobu jedů, a navíc i nebezpečných výbušnin. Viz následující varování.

Monitorována budou rovněž místa, kde došlo k úniku GM materiálu při případné havárii vozidla převážejícího GM materiál.

Následující pasáže dokumentu připomínají manipulaci s jaderným odpadem, a ne s potravinami určenými k jídlu.

Pokus s NK603 a NK603 × MON 810 na lokalitě Nabočany bude vyset v dubnu nebo květnu, jeho ukončení proběhne do konce měsíce června tak, aby nedošlo k tvorbě životaschopného pylu. Kukuřice bude zlikvidována před vymetáním lat. Zbytky osiva budou odvezeny osobním automobilem, proškolenou osobou ZS Nechanice k přechodnému uložení na pracovišti a zlikvidované společně s likvidací pokusu na lokalitě Probluz. Důležitým opatřením zamezujícím šíření semen je řádné vyčištění mechanizace (secí stroj, kombajn) po ukončení setí/sklizně, secí a sklízecí technika nesmí opustit pole do doby jejího vyčištění od osiva a posklizňových zbytků.


Celý styl instrukci tedy běží podle následujícího schématu. Všechno je úplně bezpečné, ale zacházejte s GMO jako s nevybuchlým granátem nebo jako s jadernou elektrárnou. Asi to tak i bude, za obojím stojí ohromný lobbing a miliardové zájmy.

Mapy s českým GMO osivem a další info najdete v našem tematickém čísle GMO, danajský dar (2013-07).

Celý text povolení MŽP firmě Monsanto, z něhož jsme v článku citovali, si můžete přečíst zde.