Předešlá část Kovid a globalizační agenda II - Tragédie výroby ukázala globalizační strategii impéria založeného na dvojitém pojetí sanitárního kordonu. V této situaci se už vůbec neřeší otázka, jestli kovid je, nebo není. Z předešlých dvou dílů je jasné, že i kdyby nebyl, tak se musí vymyslet. Nepřátelská impéria se mají oddělit externí obálkou vytvořenou zhruba trojím způsobem:

  • Vytvořením řetězce vazalských režimů s biologickými laboratořemi a nástupním vojenským prostorem pro horkou válku;
  • na hranicích nepřátelských států nasadit imperiální vojska schopná symbolicky či nějak efektivně provádět kontinentální lock-down, blokádu či kontroly území Číny, Ruska, Íránu atd;
  • označit nepřítele pro externí lock-down jako černé ovce, se kterými se bude jednat pouze z pozice síly a jsou vedeni na seznamu více či méně "darebáckých států" (rogue state).

Pak je jasné, že je třeba provádět kovidovou agendu založenou na lockdownu společnosti směrem dovnitř. Ernest Jünger ji popsal z vlastní zkušenosti 1. světové války jako tzv. totale Mobilmachung materiálních a technických zdrojů a lidí v impériu jako další formy těchto zdrojů. Podívejme se na realizovaný případ finálního řešení z Austrálie, krátké zprávy zde.

Australská armáda začala násilně stěhovat obyvatele Severních teritorií do karanténního tábora Howard Springs v Darwinu poté, co bylo v obci Binjari zjištěno devět nových případů Covid-19. Tento krok přichází poté, co byly v noci na sobotu zavedeny tvrdé uzávěry v obcích Binjari i nedalekém Rockhole. "Obyvatelé Binjari a Rockhole již nemají pět důvodů, proč opustit své domovy," uvedl hlavní ministr Severního teritoria Michael Gunner s odkazem na pět povolených důvodů, proč se vyhnout uzamčení: nákup potravin a zásob, cvičení po dobu až dvou hodin, péče nebo opatrování, práce nebo vzdělávání, pokud to nelze provést z domova, a očkování na nejbližším možném místě.


Pak máme v rámci takto definovaného korporátního lock-downu obyvatele rozdělené do dvou skupin. Kontrolovaní a očkovaní jedinci se pohybují ve velkém táboře označeném státními hranicemi či euro-hranicemi impéria. Zbytek neočkovaných bude umístěn v klasickém koncentračním, ergo "karanténním" táboře, kde se na ně jistě bude působit patřičnou převýchovou. Problém s takto zřízenými tábory je notoricky v tom, že je vedou psychicky narušení jedinci, často sadisté, pedofilové a jiní psychopati. Normální člověk nemá důvod, aby pracoval v koncentráku. To není normální věznice nebo nápravné zařízení, ale politicky motivovaná represivní detence založená na kolektivní "vině" a korporátním trestu. Neočkovaní tvoří klasickou nepřátelskou třídu typu "kulaka" v Sovětském svazu nebo "žida" v nacistickém Německu, kterou je potřeba finálně "řešit".

Deep state jako měkká forma totality

Hana Arendtová ve známých pracích o podstatě totalitního systému popsala dvě zásadní věci. Jeho strukturu danou jako slupky cibule a typ neosobního byrokrata typu Adolfa Eichmanna, který vedl koncentrační tábor v Osvětimi. Totalitní systém vytvořený ve struktuře globalizačního užití kovidové epidemie v systému totální mobilizace je výtvor sui generis. Proto nemá uvedené parametry popsané totalitním režimem Arendtové a je třeba jej nově klasifikovat. Hlavní změnou je chybějící postava vůdce, který v klasické totalitě ztělesňuje systém skrze svou osobu symbolicky přítomnou na každém místě.

Korporace vedené jedním promile jsou prakticky neviditelné a média se starají o jejich náhradní přítomnost ve formě božského simulákra. Jejich příkazy v rámci kovidové agendy vykonávají příslušní agenti v třísložkové struktuře nových slupek cibule. Tyto slupky fungují na principu „fenoménu cyklonu B“ popsaného v prvním díle. Výkonná struktura určující imperiální Mobilmachung v rámci korporátní kovidové agendy má tři vrstvy, které jsou hermeticky odděleny od světa jednoho promile. Představte si vedení jaderné elektrárny mimo podnik (jedno promile), jaderný reaktor (agenti tvrďáci), první tepelný okruh s radioaktivní vodou (agenti honimírové) a pak druhý okruh s normální vodou a turbínou (běžní oportunisté).

Agenti tvrďáci - političtí a sociální psychopati, aktivní tvůrci Deep state ve stylu "není jiné volby"

Korporátní struktury v jejich výkonném jádru už netvoří neosobní byrokraté typu Eichmanna. První kolo převodních pák od jednoho promile směrem dolů představuje elita Deep state. To jsou politikové, vyšší státní úředníci všeho druhu a klíčová obsluha datázových systémů. Hoši, co spolu mluví (Adults in the Room), představují z hlediska mentality a vidění světa mentální mimetický obraz jednoho promile.

Tento základní charakter nutný pro totální mobilizaci popsal současný francouzský filosof Dany-Robert Dufour v knize Kurvi bližního svého. Skrytá historie kapitalismu (Baise ton prochain. Une histoire souterraine du capitalisme, 2019). Pro zájemce uvádím tento důležitý rozhovor s autorem (ZDE). Mandevillova bajka o včelách (1714) šíří zásadu, že "soukromé neřesti dělají veřejnou ctnost". Nejprve je nutno nechat řádit iracionální chamtivce, kteří zločinně vytvoří bohatství, a to pak můžeme rozdělit ostatním. Dílo bylo veřejně odsouzeno jako amorální a spáleno katem v Paříži roku 1745. Dnes na tomto principu funguje celá trickle-down economics jednoho procenta. Skupinu sociopatů nezbytných k produkci kapitalismu podle Mandevilla nelze krotit tím, že se uplatí, protože na to nikdo nemá dost peněz. Politika lichocení jejich "neuvěřitelného sebeobětování" je nutná k tomu, aby tyto psychopaty a zloděje zařadila do systému a použila jejich zločinný charakter pro ostatní. Pak máme podle Dufoura speciální skupinu vytvořenou Mandevillem, což jsou političtí a sociální psychopati jako hlavní viditelní agenti kapitalismu.

Třída těchto "nejhorších ze všech lidí" (Mandeville dixit) se maskují jako altruisté. Ti simulují sebezapírání pro veřejné blaho, aby mohli realizovat své osobní psychopatie. Tato skupina zakládá první nejdůležitější skupinu ve slupkách cibule zvané Deep state. Z podstaty jejich specifické psychopatie potřebují tito lidé politickou a ekonomickou moc, aby se mohli seberealizovat. Jsou to sociální devianti, kteří lockdown společnosti potřebují k tomu, aby naplnili své osobní patogenní ambice. Pro systém kovidové korporátní agendy jsou nepostradatelní a kvůli jejich psychopatii jsou také nenahraditelní. V rámci formálního hlasování zajištěného vlivem jednoho procenta se tito lidé dostávají do čela států a úřadů. Ale najdete je často kolem sebe, kde svět organizují v malém. Ti potřebují kovidové Mobilmachung jako prase drbání, proto jsou teď tak aktivní, až jsou radioaktivní. Psychotičtí vaxeři aktivně generují korporátní systém lockdownu.

Agenti honimírové s lehkou psychopatií ve stylu "no, co dá dělat, ale dělejme to pořádně!"

Tato skupina je zajímavá tím, že nepotřebuje korporátní lockdown za každou cenu, protože jsou schopni přežít i mimo tento systém. První skupina těžkých sociopatů toho schopná není. Druhá skupina potřebuje lockdown jako třetí dávku vakcíny (booster), který nastartuje jejich osobní ambice všeho druhu. Tyto ambice by v normální společnosti asi nemohli uskutečnit v plné míře vinou jejich menších schopností v daném oboru nebo činnosti. Proto se nalepí na psychopatické tvrďáky a skrze rezonanční efekt generují přídavný efekt reaktoru. Druhá skupina vyfukuje radioaktivní páru korporátní kovidové agendy do celého elektrárenského systému. Honimíry najdeme na druhém patře Deep state, kde systémem "přátelé, co se dá dělat" realizují boosterovým způsobem agendu psychotických vaxerů z první skupiny. Pro systém jsou nezbytní jako rezonanční deska klavíru, ale jsou nahraditelní. A rektálisté to dobře vědí, proto se urputně snaží dostat pilnou prací do první skupiny politických psychopatů. Obě skupiny legitimují systém de iure. Sociopaté první skupiny nesou kriminální vinu (viz Jaspers, Otázka viny), honimírové mají na korporátní kovidové agendě vinu politickou.

Agenti přicmrndávači v normálním modelu "dejte mi pokoj, už jsem naočkovaný"

To je těch 90 procent pasivních tvůrců systému Deep state, kterým se situace nelíbí. Ale chtějí cestovat, žít v klidu, mít práci a starat se normálně o rodinu, kovid-nekovid. Někteří z nich jsou dokonce schopni politovat lidi, kteří se z nějakých důvodů nechtějí dát očkovat. Přicmrndávači tak nějak věří korporátní propagandě, protože se o celou věc příliš nezajímají a spontánně berou zavedený názor korporátních médií. A nechtějí vypadat jako hlupáci, že naletěli. Přicmrndávači mají za to, že z jejich hlediska udělali všechny požadované kroky proto, aby se zařadili do ovčanského stáda. Jsou klíčový materiál pro budoucí Mobilmachung ve studené a horké válce. Skrze první, druhou, třetí, čtvrtou atd. vakcinaci si zvykli přinášet oběti celému systému. Tím systém legitimují de facto a nesou morální vinu na produkci systémového zla.

Agenty máme a jedeme ve velkém

Totalitní systém Deep state dostal potřebný kyslík a může začít naplno provádět požadovanou interní uzávěrku sanitárního koridoru. Systém funguje podle následujících kroků:

  • Odmítače očkování je třeba převést do koncentráku, protože tito lidé jsou pomýlení, ale napravitelní, viz citovaná Austrálie;
  • aktivní psavce a odmítače označit za nepřátele říše a dát do horšího typu koncentráku, protože už napravitelní nejsou;
  • přicrmdávače oblbovat v systému mediální korporátní propagandy, protože je třeba přinášet nutné a bolestivé oběti, abychom my všichni měli zářné zítřky bez kovidu;
  • honimíry pochválit a povýšit na místa těch, kteří jsou v koncentráku;
  • tvrďákům psychopatům svěřit vedení státu, aby plnili zadání jednoho promile a udržovali v pořádku interní sanitární kordon.


Úkolem politických psychopatů popsaných Mandevillem a Dufourem jako hlavní třídy korporátního kapitalismu v rámci Deep state bude mobilizovat zdroje pro horkou válku v případě nefunkčního sanitárního koridoru kolem nepřátelských států. Za to budou odměněni tím, že nikdy nepůjdou na frontu jako přicmrndávači a v nejhorším případě i honimírové. Po odvedení nutných dávek vedení impéria si sociopati shromážděni kolem reaktorové nádoby státu mohou v rámci svých skromných možností daných v uzamčeném koridoru vytvořit podobné nebe na zemi, jako má jedno promile.

Tím je vytvořena základní struktura Deep state. V případě pokojného chování protektorátních subjektů si očkovaní ovčané klidně mohou podržet zdání demokracie, provozovat volby Národní korporátní fronty, nechat fungovat parlament a provádět jiné, politicky nutné kratochvíle. Ale je to jako u Wericha, kde on rozhodoval ty důležité věci o vztahu k Zambii a jeho manželka ty nedůležité, jako peníze, vedení domácnosti a podobně.

Tím je popsána základní struktura korporátního kovidového systému, který se nyní kvaltem buduje. Uměle vyvolaný stav nouze a paniky je nutný k tomu, aby si lidé rychle zvolili tu správnou nebo špatnou stranu fronty a tak se stali buď aktivními nebo pasivními pomahači systému, nebo jeho obětmi. Pronásledovaní by se pochopitelně neměli chovat jako ovčani. Jiná cesta bohužel v korporátním totalitním systému není, protože je totalitní. Jako bývalý aktivista samizdatu a politický vězeň to už mám jednou za sebou.


Kovid a globalizační agenda I - Tragédie dolaru
Kovid a globalizační agenda II - Tragédie výroby
Kovid a globalizační agenda III - Tragédie boje s kovidem


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!